Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de

sectie interieurbouw van Koninklijke CBM

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, d.d. 4 september 2018 onder nummer 39/2018.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en

offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht of de opdracht

door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere

manier is verkregen.

 1. Het CBM-lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als

opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 1. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene

(inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze

uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 2 OFFERTES

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn

gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is

voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is

vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier

bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 30 dagen na de

offertedatum.

 1. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en

dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en

volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen,

grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen,

verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name

belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die

werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die

op het moment van ingaan van die verhogingen nog door

opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen

in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering

in het werk wordt gebracht. Met inachtneming van het bepaalde in

lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van

het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is

overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer,

reeks voor productie binnenland van het CBS, tenzij anders

overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt

opdrachtnemer de auteursrechten en alle andere intellectuele

eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.

 1. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de

door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen

en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op

andere wijze gebruikt.

 1. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen,

afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de

opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan

opdrachtnemer wordt gegund.

 1. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden 2

en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van

het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de

eigendom en het auteursrecht niet over.

 

ARTIKEL 4 OPDRACHTBEVESTIGING

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt

schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als

volledig bewijs geldt.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene

Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen

opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 OMVANG VAN HET WERK

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het

werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op

eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor

genoemde bescheiden aan hem toe te zenden, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het

werk niet begrepen:

 1. a) De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,

timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander

bouwkundig werk, van welke aard ook;

 1. b) De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of

andere infrastructurele voorzieningen;

 1. c) De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij

het werk aanwezige zaken;

 1. d) De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

 

ARTIKEL 6 MEER- EN MINDERWERK

 1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer

kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit

minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

 1. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot

betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

 

ARTIKEL 7 UITVOERING VAN HET WERK

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op

straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

 1. a) dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of

gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering

moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op

welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

 1. b) dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet

geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle

medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage

en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

 1. c) dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet

worden, deze met bediening door en voor rekening van de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken

instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik

geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor

rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de

opdrachtnemer komt vast te staan;

 1. d) dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van

losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon

ter beschikking worden gesteld;

 1. e) dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor

elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;

 1. f) dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden

moeten verrichten, die anderen en de opdrachtnemer bij gelijktijdige

uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;

 1. g) dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing

van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de

werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

 

ARTIKEL 8 LEVERTIJD

 1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en

alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke

gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever

moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle

gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van

het werk.

 1. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale

termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de

opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de

opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.

De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.

 

ARTIKEL 9 RISICO EN OPSLAG

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de

zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op

opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de

plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden

zijn aangevangen.

 1. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet

tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van

de opdrachtgever opgeslagen.

 1. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer

het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op

te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen

termijnen zullen zijn betaald.

 

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT

 1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van

de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn

betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en

tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.

 1. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil

pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt

zich mee te werken aan de wettelijke vestigingsvereisten van het stil

pandrecht, zodra opdrachtnemer, opdrachtgever daar om verzoekt.

 1. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling

van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van

opdrachtgever te vorderen heeft.

 1. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever

direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door

het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11 BETALING

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende

betalingsafspraak:

30% bij opdracht

30% bij aanvang werkzaamheden

30% bij aanvang montage

10% bij gereed montage dan wel ingebruikname voordat de

montage gereed is.

 1. Bij de vierde betaling mag de opdrachtgever 5% van de hoofdsom

inhouden tot zekerheid van de garantie bedoeld in artikel 16 lid 1 en

voor eventuele kleine opleverpunten. Dit ingehouden bedrag is

opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde

garantieverplichting zal hebben voldaan.

 1. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek

van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig

nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk

gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te

verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog

niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze

termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden

zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging

opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is

opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.

 1. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag

betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een

ingebrekestelling is vereist.

 1. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding

verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of

elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt

overschreden.

 1. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst

verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,

inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand

en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke

incassokosten worden als volgt berekend:

 

Hoofdsom

t/m € 2.500 / 15% over de hoofdsom  max € 375,-

t/m € 5.000 / € 375 plus 10% over de (hoofdsom – € 2.500 max € 625,-

t/m € 10.000 / € 625 plus 5% over de (hoofdsom – € 5.000) max € 875,-

t/m € 200.000 / € 875 plus 1% over de (hoofdsom – € 10.000) max € 2.775,-

Boven de € 200.000 / € 2.775 plus 0,5% over de (hoofdsom - € 200.000) max € 6.775,-

 

ARTIKEL 12 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK

 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren

van het werk.

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een

door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de

specificatie van de gegeven maten en materialen.

 1. In het lid 2 bedoelde geval, is opdrachtnemer alleen

verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de

deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door

opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van

materialen is voorgeschreven.

 1. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door opdrachtgever

wordt overgedragen aan opdrachtnemer, dient dit uitdrukkelijk

schriftelijk te worden overeengekomen.

 1. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere

verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer

verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter

nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

 

ARTIKEL 13 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade

veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto

factuurbedrag van het geleverde.

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade

waaronder schade van derden of winstderving.

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband

houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de opdrachtgever

voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever

of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het

werk.

 1. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever de

opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van

schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden,

waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van

productaansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 14 ONTBINDING

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan

verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer

gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van

faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij

stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van

rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een

ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd

de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten

voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke

tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te

vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties,

alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt

door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van

de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer

gederfde winst.

 1. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de

opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct

opeisbaar.

 

ARTIKEL 15 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan

omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren

en die buiten zijn invloedssfeer liggen.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming,

tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere

verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers

van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,

het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van

gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen,

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of

handelsbeperkingen.

 1. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke

onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd.

De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel

uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is

nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen

recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of

te lijden schade.

 

ARTIKEL 16 GARANTIE

 1. Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na

(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen

prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd

kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na

de eerste oplevering.

 1. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij

aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft

voldaan.

 1. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de

garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.

 1. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale

omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen

voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen

aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

 1. Geen garantie geldt:
 2. a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
 3. b) Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of

derden zijn voorgeschreven.

 1. c) Voor glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte

kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

 1. d) Bij normale slijtage.
 2. e) Bij onoordeelkundig gebruik.

 

ARTIKEL 17 RECLAME

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst

geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij

opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving

van het geconstateerde gebrek.

 

ARTIKEL 18 GESCHILLEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de

kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in

het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

ARTIKEL 19 SLOTBEPALING

Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen

worden aangehaald als “Algemene offerte-, leverings- en

betalingsvoorwaarden van de sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM”

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d.

4 september 2018 onder nummer 39/2018.